หมวดที่ ๑ เตาฮีด
หมวดที่ ๒ วะฮฺยูและนะบูวัต
หมวดที่ ๔ อิมามะฮฺ
หมวดที่ ๓ อาดิล
หมวดที่ ๕ มะอาด
หมวดที่ ๖ การเคารพภักดี
หมวดที ๗ จริยธรรม
หมวดที่ ๘ การรู้จักสรรพสิ่งที่มีอยู่
หมวดที่ ๙ การเมืองและสังคม
หมวดที่ ๑๐ ความรู้และวิชาการ