๑. อัล มุอัซซะซะฮฺ อัล อิสลามียะฮฺ อัล อามะฮฺ ลิตตับลีฆ วัลอิรชาด

ผู้อำนวยการซัยยิดอดิล อัลละวียฺ

ปีก่อตั้ง ค.ศ. ๑๙๘๙

วัตถุประสงค์ขององค์กร ทำหน้าที่ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับ ฟิกฮฺ (กฎหมายอิสลาม) อุซูล (หลักกาที่ใช้เป็นมูลฐานในการอธิบาย) ตัฟซีร อุลูมกุรอาน (ความรู้เกี่ยวกับกุรอาน) อิรฟาน (ความรู้เกี่ยวกับจิตด้านใน) จริยธรรม ประวัติศาสตร์ ฮะดีษ นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ ศาสนาเปรียบเทียบ ดาราศาสตร์ ดุอาอฺ และศึกษาศาสตร์

ผลงานริซาละฮฺอิสลามียะฮฺ คู่มือประกอบฮัจญ์ วารสารอัล-เกาซัร (ภาษาอาหรับและอังกฤษ)

ที่อยู่ กุม ถนน ชุฮะดา (เซาะฟอเยะฮฺ) ซอย ๑๕ เลขที่ ๑๙-๒๑ อหร่าน รหัสไปรษณีย์ ๓๗๑๘๕-๓๖๓๔

โทรศัพท์ ๗๗๔๑๗๓๗

๒. ญามิอะตุลกกุรอานิลกีม (กุม)

ผู้อำนวยการซัยยิดมุฮัมมัดมะฮฺดียฺ เฏาะบา เฏาะบาอียฺ

ปีก่อตั้ง ค.ศ. ๑๙๙๘

วัตถุประสงค์ขององค์กร สอนวิธีการท่องจำอัล-กุรอาน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัล-กุรอาน

ผลงาน สร้างนักท่องจำอัล-กุรอานรุ่นเยาว์อายุไม่เกิน ๑๐ ปีจบไปหลายรุ่น วิธีการพยายามนำเอาโองการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่อยู่ กุม, ถนน. ชุฮะดา ซอย. มุมตอซ แยกที่ ๒ ขวามือ เลยที่ ๒๕ อิหร่าน รหัสไปรษณีย์ ๓๗๑๖๕-๑๔๑

โทรศัพท์ ๗๗๓๙๐๓๗

โทรสาร ๗๗๔๒๗๖๙

๓. ญามิอะฮฺอุลูมกุรอาน

ผู้อำนวยการ มุฮัมมัดซอดิก เตหรานียฺ

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. ๑๙๗๘

วัตถุประสงค์ขององค์กร สร้างความเข้าใจในขอบข่ายของอัล-กุรอานในมุมมองของวิชาความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน

ผลงาน ตัฟซีรอัลฟุรกอน บิลกุรอานวัลซุนนะฮฺ ความศรัทธาของเรา อัล-มุกอรินาต อะลีวัลฮากิมูน บุคคลที่เป็นดาวเด่นในทัศนะอัล-กุรอาน ฟิกฮฺสมัยใหม่ อัลบะลาฆฟีตัฟซีริลกุรอาน บิลกุรอาน

ที่อยู่ กุม บุลวอร อามีน ซอยที่ ๒๑ เลขที่ ๗ อิหร่าน

โทรศัพท์ ๒๙๓๔๔๒๕

๔. ดารุลกุรอานิลกะรีม

ผู้อำนวยการ ซัยยิด ญะวาด ฟะกีฮฺ มูซาวี ฆุลภัยฆอนียฺ

ปีที่ก่อตั้ง ๑๙๗๓

เป็นหนึ่งในสาขาของ สำนักงานของท่านอายะตุลลอฮฺ ซอฟียฺ ฆุลภัยฆอนี

วัตถุประสงค์ขององค์กร ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัล-กุรอาน เช่น รวบรวมอัล-กุรอานที่เขียนด้วยลายต่าง ๆ ตัฟซีร ส่งเสริมนิทัศน์การเกี่ยวกับอัล-กุรอานเพื่อการอนุรักษ์ จัดตั้งห้องสมุดเฉพาะตัฟซีรและความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน

ผลงาน จัดทำสารนุกรมอัล-กุรอาน และจัดเรียบเรียงพร้อมการแบ่งเนื้อเรื่องอัล-กุรอานเป็นหมู่

ที่อยู่ กุม ถนน. อายะตุลลอฮฺมัรอะชี มัตเราะซะฮฺอายะตุลลอฮฺ ฆุลภัยฆอนียฺ รหัสไปรษณีย์ ๓๘๑๗๕-๑๕๑

โทรศัพท์ ๓๓๐๗๖

โทรสาร ๓๓๐๗๖

๕. ดารุลมุซเฏาะฟา ลิอะฮฺยาอฺ อัตตุรอซ

ผู้อำนวยการ มุซเฏาะฟา อัลมัรฮูน

ที่อยู่ กุม เญาเยะชูร ซอย ชะฮีดกอรียฺ เลขที่ ๔๗

โทรศัพท์ ๗๗๓๓๓๓๙

๖. วิทยาลัยอุซูลุดดีน

อธิการบดี ซัยยิดมุรตะฎอ อัซการียฺ

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. ๑๙๘๖ ขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัยเตหะราน

วัตถุประสงค์ขององค์กร วิจัยเกียวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัล-กุรอาน ฮะดีซ และประวัติศาสตร์

ผลงานเขียน อัล-กุรอานและริวายะฮฺทั้งสองมัซฮับ, อับดุลลอฮฺ อิบนิซะบาอฺ, เซาะฮาบะฮฺ ๑๕๐ ท่าน, ความศรัทธาของอิสลามจากอัล-กุรอาน, อะอิมมะฮิอิฮฺยาอุดดีน และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่อยู่ กุม ถ. ๑๕ โครดอด หลังสถานที่ฝังศพอิมามซอเดะฮฺ ซัยยิดอะลี

ตู้ ป.ณ. ๓๗๑๘๕-๘๗๘ โทรศัพท์ ๗๗๕๓๕๒๕-๘ แฟล็กซ์ ๗๗๕๓๕๒๕

๗. มหาวิทยาลัยอุลูมกุรอาน

อธิการบดี อับดุลลอฮฺ อะมีดี ฟัร

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. ที่ ๑๓๙๓

วัตถุประสงค์ขององค์กร ให้การอบรมอาจารย์สอนอัล-กุรอาน และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของอัล-กุรอนน

ผลงาน ผลิตผลงานเกี่ยวกับดิรอยะตุลฮะดีซ และมุฟเราะดาต อัล-กุรอาน

ทีอยู่ กุม อิบติดา โดรชะฮฺรฺ

ตู้ ป.ณ. ๓๗๑๘๕-๓๓๑๘ โทรศัพท์ ๗๗๔๑๖๘๓ แฟล็กซ์ ๗๗๔๐๑๒๖

๘. องค์ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสดตร์และความรู้ในอิสลาม

ผู้อำนวยการ มุฮัมมัดกอซิม นะซีร พูร

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. ที่ ๑๙๘๙

วัตถุประสงค์ขององกรค์ ค้นคว้า วิจัย แก้ไข และแปลอัล-กุรอานเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก วิจัยและเขียนประวัติท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และอิมามผู้บริสุทธิ์

ผลงานเขียน ประวัติวัฒนธรรมและอารยธรรมอิสลาม แนะนำการสอนอัล-กุรอาน ประวัติอิบนุ อิซฮาก การสอนตัจวีด และอื่น ๆ อีกหลายเล่ม

ที่อยู่ กุม ถ. ชะฮาร มัรดอน ซอย ๓๙ เลขที่ ๔๒

ตู้ ป.ณ. ๓๗๑๘๕-๓๘๖๘

โทรศัพท์ ๗๗๓๗๕๙๙ แฟล็กซ์ ๗๗๓๑๕๕๗

๙. ศูนย์ตัฟซีรอัล-กุรอาน

ผู้อำนวยการ ซัยยิดฮาชิม ฮุซัยนียฺ บูชะฮฺรียฺ

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศฺ. ที่ ๑๙๙๕

วัตถุประสงค์ขององค์กร ค้นคว้าเกี่ยวกับตัฟซีร และประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับอัล-กุรอาน จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับตัฟซีร และจัดสอบการตัฟซีรอัล-กุรอานระหว่างนักศึกษา และอุละมาอฺ

ผลงานเขียนตัฟซีร ซื่อว่า นุคบิตุต ตะฟาซีร เล่มที่ ๑

ที่อยู่ กุม มัดเราะซะฮฺดารุลชะฟาอฺ อาคาร ๑ ชั้น ๒

โทรศัพท์ ๗๗๓๑๔๔๗ -๗๗๓๑๔๔๘ แฟล็กซ์ ๗๗๓๑๔๔๘

๑๐. ห้องสมุดเฉพาะตัฟซีรและอุลูมกุรอาน

ผู้อำนวยการ ซัยยิดมะฮิดียฺ รอด

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. ๑๙๙๖ ขึ้นกับสำนักงานอายะตุลลอฮฺ อัล-อุซมา อะลี ซิตตานียฺ

วัตถุประสงค์ขององค์กร แหล่งข้อมูลทางการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย บริการด้านห้องสมุดสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจด้านอัล-กุรอาน หรือศึกษาเกี่ยวกับตัฟซีรและความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน

ที่อยู่ กุม ถ. ฟาฏิมียฺ ซอย ๑๗ เลขทึ่ ๒ ฝั่งซ้ายมือ

โทรศัพท์ ๗๗๓๖๑๔๙

๑๑. มัดเราะซะฮฺอิมามอะลี บิน อะบีฏอลิบ (อ.)

ผู้อำนวยการ มัซอูดมะการิม ชีรอซียฺ

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. ที่ ๑๙๗๙ ขึ้นกับสำนักงานอายะตุลลอฮฺ อัล-อุซมา นาซิรมะการิม ชีรอซียฺ

วัตถุประสงค์ขององค์กร ค้นคว้าและวิจัยเกียวกับตัฟซีร และนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ

ผลงาน ตัฟซีรเมาฏุฮฺอัล-กุรอาน ชื่อว่า พัยยอมกุรอาน (๑๐ เล่ม) จริยธรรมในอัล-กุรอาน (๔ เล่ม) และพัยยอมอิมามอะลี (อ.)

ที่อยู่ กุม ถ. ชุฮะดาอฺ ซอย ออมาร ที่ ๒๒ มัดเราะซะฮฺอะมีรุลมุอฺมินีน

โทรศัพท์ ๗๗๔๓๑๑๐ แฟล็กซ์ ๗๗๔๓๑๑๔

Web: www.amiralmomenin.org

E-mail:makarem@makaremshirazi.org

๑๒. ศูนย์กลางการสอนเฉพาะตัฟซีรและความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน

ผู้อำนวยการ มุฮัมมัด ฟากิร มีดียฺ

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ.ที่ ๑๙๙๑ ขึ้นกับสถาบันศึกษาศาสนาเมืองกุม

วัตถุประสงค์ขององค์กร อบรมและยกระดับความรู้ของนักศึกษาศาสนาที่สนใจด้านตัฟซีรอัล-กุรอาน และความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน และตอบคำถามเกี่ยวกับอัล-กุรอาน

ผลงาน เขียนตำราเกียวกับการถามตอบอัล-กุรอาน

ที่อยู่ กุม ถ. ฟาติมียฺ ซอย ออมาร ที่ ๒๒ ตรงข้ามกับมัดเราะซะฮฺอิมามฮะซัน (อ.)

โทรศัพท์ ๗๗๔๐๘๐๒ – ๗๗๔๕๔๗๔ แฟล็กซ์ ๗๗๔๐๘๐๒

๑๓. ศุนย์ค้นคว้าและวิจัยญะวาดุลอะอิมมะฮฺ (อ.)

ผู้อำนวยการ มะฮฺดียฺ อะฮะดียฺ

ปีก่อตั้ง ค.ศ. ที่ ๑๙๙๐

วัตถุประสงค์ขององค์กร ธำรงผลงานอุละมาอฺด้านฟิกฮฺ (หลักนิติศาสตร์อิสลาม) อุซูล (หลักการที่ใช้ค้นคว้าและวิจัยความรู้อื่น ๆ) ศาสนศาสตร์ ตัฟซีร ตอบคำถามแก่เยาวชน และจัดอบรมเกี่ยวกับตัฟซีร

ผลงาน แบบฉบับการถือศีลอดและผู้ที่ถือศีลอด และผลงานอื่น ๆ อีกมาก

ที่อยู่ กุม มัยดอน มุอัลลิม ซอยที่ ๑ ชะฮีดกูดียฺ ฝั่งขวามื่อ เลขที่ ๓๓

โทรศัพท์ ๗๗๓๒๐๑๘

๑๔. ศูนย์กลางการแปลอัล-กุรอาน (เอากอฟ)

ผู้อำนวยการ มุฮัมมัด นักดียฺ

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. ที่ ๑๙๙๔ ขึ้นกับทบวงฮัจญฺ

วัตถุประสงค์ขององค์กร จัดการแปลอัล-กุรอานเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก

ผลงาน แปลอัล-กุรอาน ๗๘ ภาษา จัดพิมพ์วารสารเทคนิคการแปลอัล-กุรอาน

ที่อยู่ กุม ถ. ชุฮะดา ซอย ๓๙ เลขที่ ๑๒๓

ตู้ ป.ณ. ๓๗๑๘๕- ๓๙๘๔

โทรศัพท์ ๗๗๓๗๓๖๘ – ๗๗๓๗๐๙๔

๑๕. มุอัซซะซะฮฺ อัตตัมฮีด

ผู้อำนวยการ มุฮัมมัดริฎอ มะอฺริฟัต

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. ที่ ๑๙๙๙

วัตถุประสงค์ขององค์กร ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับตำราอัล-กุรอาน

ผลงาน ผลิตตำราด้านอุลูมกุรอาน วิลายะตุลฟะกีฮฺ ตัฟซีรและมุฟัซซิรอน อัล-กุรอานไม่ถูกเปลี่ยนแปลง และผลงานอื่น ๆ อีกมาก

ที่อยู่ กุม ถ. อิงกะลอบ ถนนเลขที่ ๑๘ เลขที่ ๔๙

ตู้ ป.ณ. ๓๗๑๕๕ – ๑๓๕

โทรศัพท์ ๙๑๐๑๗๕ แฟล็กซ์ ๗๑๙๓๓๕

E-mail: mr-marefat@aalulbayt.org

๑๖. มุอัซซะซะฮฺบัยนุลมิละลียฺ อะฮฺดาฟุลกุรอาน

ผู้อำนวยการ ซัยยิด มุฮัมมัดตะกียฺ ชาฮฺรุคียฺ โครัม ออบอดียฺ

ปีที่ก่อตั้ง ค.ศ. ที่ ๑๙๙๗

วัตถุประสงค์ขององค์กร จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอารยธรรม ศาสนา ความศรัทธาทั้งในอิหร่าน และต่างประเทศ และจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับอะฮฺดาฟุลกุรอาน

ที่อยู่ กุม ชะฮฺรัก ซอลอรีเยะฮฺ มัยษัมบอลอ นับชฺ นัซตะรัน เลขที่ ๔

ตู้ ป.ณ. ๓๗๑๘๕ –๗๓๗๓

โทรศัพท์ ๙๓๕๐๕๔ แฟล็กซ์ ๙๒๒๓๗๖