การตั้งชื่อว่าอัล-กุรอาน
 ฮะดีซที่บ่งชี้ถึงหลักความเชื่อ ๕ ประการ
 ใครเป็นผู้อะซานแรกคนแรก
 ใครบ้างที่พระอง ;ค์อัลลอฮ์ทรงรัก 
 การชี้นำ (ฮิดายะฮ์) ตอนที่1